Polityka Prywatności Gourmet Foods sp. z o. o.

 

Spis treści

 

I. O nas

II. Postanowienia ogólne

III. Do czego wykorzystujemy Twoje dane osobowe

IV. Na jakich zasadach i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane

V. Jakie prawa Ci przysługują

VI. Jak będziemy się z Tobą kontaktować

VII. W jakim terminie spełnimy Twoje żądanie

VIII. Podwykonawcy/podmioty przetwarzające

IX. Retencja danych

X. Upoważnienia

XI. Pliki cookies

 

I.         O nas

 

Gourmet Foods sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 6a zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000011620, NIP 1181582146. W dalszej części Polityki Prywatności określana jako „Spółka”. Dane osobowe są pozyskiwane i przetwarzane w sposób i na zasadach określonych w niniejszej Polityce.

 

II.         Postanowienia ogólne

 


W Spółce przywiązujemy szczególną wagę do ochrony prywatności naszych klientów, kontrahentów i pracowników.

Jednym z jej kluczowych aspektów jest ochrona praw i wolności osób fizycznych w związku przetwarzaniem ich danych osobowych.


Dbamy, by przetwarzanie Twoich danych odbywało się zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679/WE (zwanego dalej „RODO”), ustawy o ochronie danych osobowych,

a także przepisami szczególnymi (zawartymi m.in. w prawie pracy, czy ustawie o rachunkowości).


Spółka jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, korzystamy też z usług podmiotów przetwarzających, o których mowa w art. 4 pkt. 8 RODO

– przetwarzają one dane osobowe w imieniu administratora (są to np. firmy księgowe oraz zajmujące się obsługą kadrową).


Jako Spółka wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ewentualnemu ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych


o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Nasze działania w zakresie ochrony danych osobowych oparte są na przyjętych politykach i procedurach oraz regularnych szkoleniach

podnoszących wiedzę i kompetencje naszych pracowników w tym obszarze.

 

III.         Do czego wykorzystujemy Twoje dane osobowe

 


Jako pracodawca, przetwarzamy dane pracowników oraz osób, które współpracują z nami na innej podstawie niż stosunek pracy. Dane kontaktowe pozyskiwane od kontrahentów (np. ich pracowników)


służą zawieraniu i sprawnej realizacji umów. Prowadzimy także działalność marketingową i w jej ramach staramy się dotrzeć do jak najszerszego grona zainteresowanych,

by zapewnić im aktualne informacje o naszych produktach i usługach.

Podmiotom trzecim udostępniamy Twoje dane za Twoją zgodą lub gdy jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawa.

 

IV.         Na jakich zasadach i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane

 

Dokładamy staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, aby dane te były:

przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;

zbierane w konkretnych, wyraźnych oraz prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; podejmujemy działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;

przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji wskazanych celów;

przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem.


Twoje dane przetwarzamy zwykle na podstawie zgody, która może zostać wycofana w każdym momencie. Innym przypadkiem jest sytuacja, w której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania umowy,

której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, jeszcze przed zawarciem umowy.


W niektórych sytuacjach przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze.

Takie obowiązki wynikają np. z przepisów prawa pracy, czy ustawy o rachunkowości.


Przetwarzanie może być także niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów,

czego przykładem jest dochodzenie roszczeń z prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.

 

 

V.         Jakie prawa Ci przysługują

 


Podejmujemy odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem, udzielić wszelkich stosownych informacji oraz prowadzić z Tobą

wszelką komunikację w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją przysługującego Ci prawa do:

informacji udzielanych przy pozyskiwaniu danych osobowych;

informacji udzielanych na wniosek  - o tym, czy dane są przetwarzane, oraz innych kwestiach określonych w art. 15 RODO, w tym prawa do kopii danych;

sprostowania danych;

bycia zapomnianym;

ograniczenia przetwarzania;

przenoszenia danych;

sprzeciwu;

niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu);

informacji o naruszeniu ochrony danych.


Ponadto, jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje Ci prawo do jej wycofania.

Zgoda może być wycofana w każdej chwili, co nie wpływa na legalność przetwarzania dokonywanego przed jej wycofaniem.

W celu kontaktu odnośnie realizacji danego prawa prosimy o kontakt poprzez adres email: [email protected]


Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy RODO,

masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

VI.         Jak będziemy się z Tobą kontaktować

 


Informacji udzielamy na piśmie lub w inny sposób, w tym – w stosownych przypadkach – elektronicznie. Jeżeli tego zażądasz, informacji możemy udzielić ustnie,


o ile innymi sposobami potwierdzimy Twoją tożsamość. Jeśli przekażesz swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także zostaną przekazane elektronicznie,

chyba że wskażesz nam inną preferowaną formę komunikacji.

 

 

VII.         W jakim terminie spełnimy Twoje żądanie

 


Informacji staramy się udzielać bez zbędnej zwłoki – z zasady w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące


z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. Jednak w każdym przypadku, w terminie miesiąca od otrzymania żądania,

poinformujemy Cię o podjętych działaniach i (w stosownych przypadkach) o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyny takiego opóźnienia.

 

 

VIII.         Podwykonawcy/podmioty przetwarzające

 


Jeżeli współpracujemy z podmiotami, które w naszym imieniu przetwarzają dane osobowe, korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających,

które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.


Szczegółowo sprawdzamy podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych. Zawieramy z nimi szczegółowe umowy,

a także dokonujemy okresowych kontroli zgodności operacji przetwarzania z treścią takiej umowy i przepisami prawa.

Jak dbamy o przetwarzanie Twoich danych

Aby sprostać wymogom prawa opracowaliśmy szczegółowe procedury obejmujące takie zagadnienia, jak m.in.:

ochrona danych w fazie projektowania i domyślna ochrona danych,

ocena skutków dla ochrony danych,

notyfikacja naruszeń,

prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych,

retencja danych,

realizacja praw osób, których dane dotyczą.


Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy naszą dokumentację, by móc wykazać spełnienie wymagań prawa zgodnie ze sformułowaną w RODO zasadą rozliczalności,

ale też w trosce o interesy osób, których dane dotyczą staramy się inkorporować do niej najlepsze praktyki rynkowe.

 

 

IX.         Retencja danych

 


Dane osobowe przechowujemy w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.


Po upływie takiego okresu dane anonimizujemy (pozbawiamy cech umożliwiających zidentyfikowanie danej osoby) albo usuwamy. Usuwanie danych osobowych jest całkowite i trwałe.

W procedurze retencji zapewniamy ograniczenie okresu przechowywania danych osobowych do ścisłego minimum.


Okres przetwarzania danych określamy w pierwszej kolejności na podstawie przepisów prawa (np. czas przechowywania dokumentacji pracowniczej, dokumentów rachunkowych),

a także usprawiedliwionego interesu administratora (np. działalność marketingowa). Polityka retencji obejmuje zarówno dane przetwarzane w postaci papierowej, jak i elektronicznej.

 

 

X.         Upoważnienia

 


Dokładamy wszelkich starań, by każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do Twoich danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie,

chyba że inne wymagania wynikają z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego

 

 

XI.         Pliki cookies

 


Pliki „cookies” to niewielkie pliki zapisywane na Twoim komputerze, w którym przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez Ciebie stronach.


Pliki cookie mogą zawierać ustawienia witryn lub być używane do śledzenia interakcji użytkowników z witryną. Korzystamy z plików „cookies” w celu m.in. dostosowania zawartości naszych stron 


do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, utrzymania Twojej sesji (po zalogowaniu),

dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła, a także wspierania i egzekwowania działań pozwalających zachować bezpieczeństwo.

 

Powrót na górę strony
Strona Dilmah.pl korzysta z cookies. Zobacz szczegóły. ×